Про кафедру

Google Scholar: профіль кафедри САСФМ

E-mail to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З першого вересня 2000 року на математичному факультеті ЧНУ розпочато підготовку фахівців зі спеціальності „Статистика”. Для забезпечення спеціалізації фахівців з цієї спеціальності у складі математичного факультету відкрито кафедру математичної і прикладної статистики (наказ по ЧНУ від 27 грудня 2000 року № 91), яку перейменовано на кафедру системного аналізу і страхової та фінансової математики (наказ по ЧНУ від 15 липня 2012 року № 98 на виконання рішення Вченої ради університету від 24 червня 2012 року).

 

Під час організаційного періоду, який тривав до грудня 2001 року, завідувачем кафедри був перший проректор ЧНУ, професор М.Л.Свердан, а з грудня 2001 року кафедру очолює академік АН ВШ України, професор В.К.Ясинський.

Свій перший навчальний рік кафедра працювала в такому складі: завідувач кафедри – професор М.Л.Свердан, професор В.К.Ясинський, доценти М.І.Букатар, Я.М.Дрінь, С.Ф.Калашнікова, А.Р.Семчук, П.Ф.Ярема, асистент І.В.Юрченко, аспірант В.Ю.Береза, фахівець першої категорії С.І.Курінна.

У 2003–2007 роках відбулися кадрові зміни, після яких кафедра працює у такому складі: завідувач кафедри академік АН ВШ України, доктор фіз.-мат. наук, професор В.К.Ясинський; кандидати фіз.-мат. наук, доценти В.Ю.Береза, А.В.Нікітін, І.В.Юрченко; кандидати фіз.-мат. наук, асистенти С.В.Антонюк, І.В.Дорошенко, В.І.Мусурівський, асистенти І.В.Малик, М.Ю.Горбатенко, Т.О.Лукашів, К.В.Сачко; фахівець першої категорії С.І.Курінна.

Значну допомогу в становленні спеціальності „Статистика” надають академік НАН України В.С.Королюк; доктор фіз.-мат. наук, професор Ю.В.Козаченко, які працюють на кафедрі за сумісництвом.

Кафедра виконує різноманітне навчальне навантаження на економічному, географічному факультетах, факультеті комп’ютерних наук та факультеті прикладної математики, забезпечує читання нормативних та вибіркових навчальних дисциплін для студентів спеціальності „Статистика”.

Співробітники кафедри ведуть наукову та науково-методичну роботу, пов’язану з дослідженням властивостей розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з післядією, моделюванням процесів, застосуванням методів статистичного аналізу, створенням модульно-рейтингових навчальних систем з різноманітних навчальних дисциплін. На кафедрі працює аспірантура. Викладачі А.В.Нікітін та І.В.Малик готують до захисту докторські дисертації. В.К.Ясинський та І.В.Юрченко є членами спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Чернівецькому університеті.

До виконання наукових досліджень активно залучаються студенти старших курсів спеціальностей „Математика” та „Статистика”. Систематично проводиться науковий семінар „Методи стійкості та оптимізації складних динамічних систем”, слухачами якого є провідні науковці університету та магістри кафедри.

З 2002 року науковці кафедри математичної і прикладної статистики виконують кафедральну науково-дослідну роботу „Дослідження властивостей стохастичних математичних моделей, які описуються функціонально-диференціальними рівняннями з випадковими збуреннями”. Вони також брали участь у дослідженнях науково-дослідної роботи „Оптимальне керування стохастичними диференціально-функціональними та інтегро-функціональними системами Іто-Скорохода” (2004–2006 роки), „Стійкість та стабілізація керовних стохастичних диференціально-функціональних систем з імпульсними марковськими збуреннями і параметрами” (2007–2009 роки). З 2010 року на кафедрі стохастичного та системного аналізу виконуються дослідження з науково-дослідної роботи „Математичні моделі стохастичних динамічних систем з марковськими та напівмарковськими збуреннями”.

Кафедра працює у тісній співдружності з кафедрою інформаційних технологій Ризького технічного університету (завідувач – професор Є.Ф.Царков; Рига, Латвія).

Викладачі кафедри виконують і значну науково-організаційну роботу. Вони брали участь у підготовці і проведенні кількох всеукраїнських та міжнародних конференцій. Зокрема, 19 – 26 червня 2005 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за активної участі викладачів кафедри математичної і прикладної статистики було проведено міжнародну наукову конференцію „Сучасні проблеми теорії ймовірностей та перспективи її розвитку”. У роботі конференції брали участь понад 180 науковців з 15 країн (Азербайджан, Бєларусь, Великобританія, Грузія, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Португалія, Росія, Угорщина, Україна, Фінляндія, Швеція, Японія). А 17–21 жовтня 2010 року на базі кафедри стохастичного та системного аналізу було проведено міжнародну наукову конференцію „Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури”.

Завідувач кафедри стохастичного та системного аналізу Володимир Кирилович Ясинський закінчив у 1965 році фiзико-математичний факультет Чернiвецького державного унiверситету за спеціальністю „Прикладна математика”. Після чого до 1972 року працював математиком-програмістом Обчислювальної лабораторії ЧДУ. У 1973 році Володимир Кирилович закінчив аспірантуру при Латвійському університеті, а у 1975 році захистив кандидатську дисертацію. Після закінчення аспірантури В.К.Ясинський почав працювати асистентом, згодом старшим викладачем кафедри прикладної математики і механіки, з 1981 року – доцент кафедри, а у 1983 році йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики і механіки.

З 1988 року Володимир Кирилович – доцент кафедри математичного моделювання. У 1993 році він захистив докторську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за темою „Математичнi методи дослiдження стiйкостi стохастичних систем з пiслядiєю при наявностi пуассонiвських збурень”, з 1994 року – професор кафедри, а у 1996 році одержав вчене звання професора по кафедрі математичного моделювання. Академік Академії наук вищої школи України (2008). Лауреат обласної педагогічної премії імені Юрія Федьковича (2002). У 2009 році В.К.Ясинського нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України. В.К.Ясинський активно займається підготовкою молодих наукових кадрів. Під його керівництвом захищено дев’ять кандидатських дисертацій, причому всі дев’ять учнів працюють на факультеті прикладної математики.

В останні роки на кафедрі стохастичного та системного аналізу авторськими колективами на чолі з професором В.К.Ясинським видано цілу низку монографій (10), статей в міжнародних та українських академічних журналах (більше 80), збірниках наукових праць (більше 50), підручників і посібників (34), значна кількість яких (12) рекомендована Міністерством освіти і науки України в якості навчальних посібників і підручників для студентів вищих навчальних закладів.

У 2009 році за активної участі викладачів кафедри математичної і прикладної статистики ліцензовано новий напрям підготовки бакалаврів „Системний аналіз”. Перший набір студентів на цей напрям відбувся у 2010 році. Підготовка фахівців ведеться силами колективу кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики і факультету прикладної математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Випускники напряму „Системний аналіз” можуть працювати на посадах інженера-програміста, адміністратора локальних та корпоративних мереж, спеціаліста із проектування та підтримки мереж, системного аналітика, науковими співробітниками та викладачами вищих навчальних закладів. Професійна підготовка фахівців цього напряму включає: розробку й проектування сучасних інформаційних систем; об’єкто-зорієнтоване програмування, комп’ютерну графіку; розробку інформаційних ресурсів у середовищі Web за допомогою технологій Java, Perl, PHP, HTML, MySQL; середовища й мови програмування C++, Java, Ruby тощо; візуальні технології розробки баз даних у мережах Internet, Intranet та Extranet; розробку прикладних програм ведення баз даних на платформі клієнт-сервер та систем автоматизованого управління підприємствами (1С); методи адміністрування серверів; операційні системи (Unix, Windows 7 та ін.); системний аналіз даних та інформації в комп’ютерних системах моделювання та прогнозування в екологічних, економічних, соціальних, виробничих і технологічних процесах.

У 2013 році в Чернівецькому національному університеті на кафедрі САСФМ факультету математики та інформатики ліцензовано нову спеціальність 8.04020102 – Актуарна та фінансова математика освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (напрям підготовки 6.040201 – Математика, галузь знань 0403 – Фізико-математичні науки). У 2014 році ця спеціальність була акредитована МОНУ.

У 2014 році в Чернівецькому національному університеті на кафедрі САСФМ факультету математики та інформатики ліцензовано нову спеціальність 8.04030302 – Системи і методи прийняття рішень освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (напрям підготовки 6.040303 – Системний аналіз, галузь знань 0403 – Системні науки та кібернетика). У 2015 році ця спеціальність була акредитована МОНУ.

З липня 2015 року виконувачем обов'язків завідувача кафедри САСФМ призначено доцента, кандидата фіз.-мат. наук Малика Ігоря Володимировича.

2015-2016 навчальний рік кафедра зустріла в складі: професор, д.ф.-м.н. Ясинський В.К.; доценти, к.ф.-м.н. Антонюк С.В., Дорошенко І.В., Малик І.В., Мусурівський В.І., Юрченко І.В.; асистент, к.ф.-м.н. Лукашів Т.О.; фахівець 1-ої категорії Курінна С.І.; аспірант Бодрик Н.П.

28 березня 2016 року доцента Малика Ігоря Володимировича на засіданні Вченої Ради ЧНУ обрано завідувачем кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики.