для абітурієнтів

Інформація про вступ (сайт ЧНУ)

Системний аналіз - освіта 2016

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики (САСФМ) входить до складу факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і функціонує в ЧНУ з 2000 року.

Проведення освітньої діяльності на кафедрі САСФМ з підготовки бакалаврів і магістрів здійснюється за напрямами та спеціальностями:

  • 6.040303 – Системний аналіз (кваліфікація – бакалавр системного аналізу) (ліцензовано МОНУ в 2009 році, акредитовано МОНУ в 2014 році);
  • 8.04030302 – Системи і методи прийняття рішень (кваліфікація – магістр системного аналізу) (ліцензовано МОНУ в 2014 році, акредитовано МОНУ в 2015 році);
  • 8.04020102 – Актуарна та фінансова математика (кваліфікація – магістр-актуарій) (ліцензовано МОНУ в 2013 році, акредитовано МОНУ в 2014 році).

Нормативний термін навчання за програмою підготовки бакалавра за денною формою навчання – 4 роки. Нормативний термін навчання за програмою підготовки магістра – 1,5 роки.

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ “СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ”

Фахівці цього напряму є системними аналітиками в складних системах різної природи (економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, адміністративних, екологічних).

Системний аналітик — це фахівець, здатний розробити проект вирішення поставленої проблеми незалежно від сфери діяльності. Робочим інструментарієм системного аналітика є моделювання, методи оптимізації і дослідження операцій, методи сталого розвитку, техніка прогнозів і ризиків, теорія керування і прийняття рішень, теорія ігор та конфліктів, експертне оцінювання та ін. Вивченню цього інструментарію та вмінню ним користуватися приділяється значна увага. Математичне забезпечення при підготовці системних аналітиків характеризується багатством і різноманіттям математичних методів, які вивчаються у курсах математичного аналізу, алгебри і геометрії, диференціальних рівнянь, дискретної математики, функціонального аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичної логіки та теорії алгоритмів, рівняннях математичної фізики, випадкових процесів, теорії автоматів і формальних мов обчислювальних методів.

Програмні комплекси системного аналізу реалізуються на операційних системах Unix, Windows, мовах програмування C, C++, Java, реляційних та об’єктноорієнтованих системах управління базами даних (СУБД).

Для поглибленого вивчення окремих напрямів системного аналізу студенти вивчають:

  • Системний аналіз фінансового ринку — студенти при спеціальній підготовці отримують знання з фінансової математики, корпоративних фінансів, моделювання економічних систем, статистичного аналізу економічних процесів, методів прогнозування в макроекономіці і фінансовій сфері, менеджменту ризиків.
  • Системний аналіз у менеджменті проектів — студенти отримують знання з основ теорії управління великими бізнес-проектами, систем підтримки прийняття рішень у менеджменті проектів, інструментальних засобів SAP, моделюванню бізнес-процесів.
  • Системні дослідження сталого розвитку і державного управління — студенти вивчають елементи теорії катастроф, моделювання сталого розвитку, стратегічне управління в умовах сталого розвитку, глобальні ризики для сталого розвитку, основи державного управління.

Спеціальність «СИСТЕМИ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Фахівці цієї спеціальності отримують кваліфікацію «системного аналітика» в області проектування інтелектуальних систем прийняття рішень (СПР). Робочий інструментарій і математичне забезпечення фахівця з даної спеціальності не відрізняється від інструментарію і фундаментальної математичної підготовки за спеціальністю «Системний аналіз і управління».

З професійної і практичної підготовки студенти набувають знань з основ системної математики, методів прийняття рішень в умовах конфлікту, методів моделювання складних мереж, методів аналізу ієрархій в СПР, нечітких моделей та методів в СПР, байєсових мереж та дерев рішень в СПР.

Для поглибленого вивчення окремих напрямів проектування систем прийняття рішень студенти вивчають:

  • Системи прийняття рішень у макроекономіці і бізнесі — кейс-методи в економіці і бізнесі, методи аналізу та оптимізації інвестиційних проектів, моделювання та аналіз фінансових ринків, комп’ютерні інформаційні технології в економці і фінансовій сфері, управління ризиками, набувають знань з комп’ютерних систем прийняття рішень в складних економічних системах.
  • Системи прийняття рішень в менеджменті проектів —за програмою всесвітньої асоціації SAP методи управління проектами, інструментальні засоби SAP, моделювання і автоматизацію бізнес-процесів.